REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR FELICJANEK W BESKU


1. Przedszkole jest placówką katolicką, przyjmującą za podstawę wychowania chrześcijański system wartości. Każdemu dziecku zapewnia się w przedszkolu szacunek da jego godności i respektowanie tożsamości, niezależnie od przekonań rodziców/opiekunów. W przedszkolu wszystkie dzieci uczą się religii.
2. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA.
3. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice/opiekunowie.
4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania o odbierania dziecka osobiście. W przypadkach losowych osoby przez nich pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.
5. Do przedszkola może uczęszczać jedynie zdrowe dziecko. Dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
6. W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków.
7. W przypadku choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie dziecka chorego zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
8. Czas pracy przedszkola – 6:30 – 16:00 – od poniedziałku do piątku.
9. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godz. 8:00.
10. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane jest w grupie starszej w godzinach 8:00-14:00 w grupach młodszych 9:00-14:00.
11. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe w godzinach pracy przedszkola, które są opłacane przez rodziców/opiekunów.
12. Przedszkole organizuje żywienie dzieci w formie trzech posiłków, opłata za żywienie ulega zmniejszeniu po każdej nieobecności dziecka w przedszkolu.
13. Opłata stała jest pobierana w całości, od września do czerwca bez względu na liczbę dni obecności dziecka w przedszkolu.
14. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, za miesiąc z góry, do dnia 10-tego każdego miesiąca. Nieopłacenie przedszkola powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków placówki.
15. Rodzice mają obowiązek interesowania się postępami w rozwoju dziecka i zasięgania opinii u wszystkich nauczycieli odbywających z dzieckiem zajęcia wychowawczo-dydaktyczne oraz współdziałania z nauczycielem w sprawach wychowania i kształcenia.