Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola Sióstr Felicjanek pod wezwaniem św. Józefa w Besku

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”

Św. Jan Paweł II

 

MISJA

Prowadzimy oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze opierając się na wartościach chrześcijańskich w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej, która wyraża się w szacunku dla dziecka i Jego niepowtarzalnej osobowości.

Podstawowym celem naszego przedszkola jest współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w Jego integralnym rozwoju, obejmującym wszystkie sfery osobowości dziecka: fizyczną, zmysłową, intelektualną, emocjonalną, estetyczną, kulturową, społeczną, moralną, duchową.

Współpraca z rodzicami ma na celu integrację systemu wychowania w rodzinie i w przedszkolu, pogłębia pozytywne relacje między rodziną a przedszkolem, ukazuje rodzinom wzór życia opartego na fundamencie wiary.

Kształtujemy w powierzonych nam dzieciach postawę otwartości na drugiego człowieka, ucząc szacunku wobec siebie i innych.

Wpatrzeni w patrona przedszkola św. Józefa, tworzymy z dziećmi, rodzicami i pracownikami przedszkola atmosferę domu w którym panuje pokój, miłość, zaufanie.

Przedszkole buduje swój program dydaktyczno- wychowawczy w ścisłym porozumieniu z rodzicami. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. Wszyscy przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkiei skuteczną komunikację. Wspieramy w rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci. Umożliwiamy wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, współpracując z poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.